Cam Ranh Mystery Hotel

Khu vực thi công:
Toàn bộ khối công cộng khách sạn: Conference room, Meeting room, Corridor, Karaoke Room, Lift Lobby, Main Lobby, Lounge, v.v…

Địa điểm dự án:
Đà Nẵng

Sản phẩm:
Thảm lông cừu Axminster

Tình trạng dự án:
Đang triển khai

    For More Details Visit the website


    Visit Now

    Download Brochure