Crowne Plaza PQ

Khu vực thi công:
Văn phòng

Địa điểm dự án:
Kiên Giang – Phú Quốc

Sản phẩm:
Thảm tấm R-Kitex

Thời gian hoàn thành
2020

Sản phẩm được sử dụng

For More Details Visit the website


Visit Now

Download Brochure