The Nexus HCM City

✅ Dự án: The Nexus HCM City

✅ Đơn vị thi công: Kingsmen

✅ Khu vực: Lobby

✅ Sản phẩm: Thảm Axminster 7×12, 80% wool/20% nylon và Axminster 7×9 100% Nylon

    For More Details Visit the website


    Visit Now

    Download Brochure